Choose category
Manufacturers
RODO - Informacja

Szanowni Państwo,

wraz z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
Zaczyna obowiązywać bowiem Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (dalej jako „RODO”).
Dlatego kierujemy do naszych Klientów jak i Potencjalnych Klientów, niniejszą informację mającą na celu poinformowanie Państwa o tym, jak przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Administrator Danych
Administratorem Państwa danych osobowych, a więc podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych jest SM Elektronik z siedzibą w Piastowie, adres: ul. Kasprowicza 11 05-820 Piastów.
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zawarcia umowy i późniejszej realizacji usługi.

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych drogą mailową lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania
Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Państwem tj. wykonania usługi (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym do:
•rejestracji Użytkownika w systemie zamówień oraz zapewniania obsługi Użytkownika w tym przedstawienia oferty produktów i realizacji zamówienia (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
•rozpatrywania skarg i reklamacji ( co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
•dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) gdzie prawnie uzasadnionym celem jest prawo do dochodzenia roszczeń;
•w celach archiwalnych (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
•w celach statystycznych (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) gdzie prawnie uzasadnionym celem administratora jest posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Nadto, Państwa dane możemy przetwarzać w celach marketingowych tj. promowania naszych produktów i usług.
Jeżeli robimy to bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej to podstawą prawną wykonywania takich czynności jest art. 6 ust. 1 lit f RODO,
gdzie prawnie uzasadnionym celem administratora jest prowadzenia działań marketingowych.
Natomiast, jeżeli w tym celu korzystamy z środków komunikacji elektronicznej, tj. e-mail, telefon to z uwagi na inne obowiązujące przepisy prawa, dane przetwarzamy tylko na podstawie Państwa zgody
(co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Odbiorcy danych
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, które przetwarzają Państwa dane we własnym imieniu, w tym m.in.:
•podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
•bankom - celem zwrotu nienależnych świadczeń;
•organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, organy ścigania, itd.);
•podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne (firmom hostingowym, dostawcom usług IT);
•podmiotom świadczącym dla nas usługi z zakresu pomocy prawnej, księgowości, podatków lub usługi doradcze.

Czas przechowywania Państwa danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu obowiązywania umowy (realizacji usługi), a także po jej zakończeniu:
•Dane zawarte na umowach - do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy (maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy);
•W celach wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych, wystawienia faktur itd.;
•Dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji będą przechowywane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji;
•Dane dla celów marketingowych:
•w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania;
•w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu SM Elektronik – do czasu wniesienia sprzeciwu;
•Dane przekazywane z wykorzystaniem formularza kontaktowego - przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń (maksymalnie 3 lata).

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych
Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

Nadto, w sytuacji gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych.

Przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany (profilowanie)
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) przez SM Elektronik

Aktualna Data: 2024-07-25 15:07
Oprogramowanie sklepu internetowego KQS.store